Voorwaarden Zekere Zaak Kaart

Home Home Aelan Advocaten Zekere Zaak Kaart Voorwaarden Zekere Zaak Kaart

Overeenkomst
De Zekere Zaak Kaart wordt uitgegeven door Aelan Advocaten te Utrecht. Wanneer iemand houder is van een Zekere Zaak Kaart, betekent dit dat deze een overeenkomst tot dienstverlening heeft gesloten met Aelan Advocaten, waarbij Aelan Advocaten zich heeft verplicht tot het leveren van bepaalde diensten, tegen betaling van het abonnementsgeld en met toepassing van de hieronder vermelde voorwaarden, die per contractperiode door Aelan Advocaten kunnen worden aangepast. Houder van de kaart is de natuurlijke persoon c.q. de rechtspersoon die is vermeld op de Zekere Zaak Kaart.

Advies per email en per telefoon
a. De houder van de Zekere Zaak Kaart heeft recht op gratis schriftelijk juridisch advies van Aelan Advocaten voor al zijn/haar aangelegenheden, per email aan Aelan Advocaten voorgelegd. Behoudens bijzondere omstandigheden, zal Aelan Advocaten een antwoord geven binnen twee werkdagen na de dag waarop de vraag is toegezonden.

b. In spoedeisende zaken en voor vragen die zich lenen voor beantwoording in een telefoongesprek, heeft de houder van de Zekere Zaak Kaart tijdens kantooruren recht op telefonisch advies. Het betreft hierbij alle vragen die zich lenen voor een direct mondeling antwoord, op basis van de kennis waar Aelan Advocaten over beschikt, zonder dat deze daartoe behoeft over te gaan tot voorafgaande bestudering van feiten, wet of jurisprudentie. Indien er op het moment dat de houder van de Zekere Zaak Kaart belt geen medewerker beschikbaar is voor de beantwoording van de vraag, wordt de houder van de Zekere Zaak Kaart zo spoedig mogelijk teruggebeld.

c. De telefonische en schriftelijke adviezen worden gebaseerd op de door de houder van de Zekere Zaak Kaart te verstrekken informatie. De juistheid en bruikbaarheid van de adviezen kan dan ook niet worden gegarandeerd voor gevallen waarin feiten en omstandigheden een rol spelen die, als Aelan Advocaten daarmee bekend zou zijn geweest, zouden hebben geleid of hadden behoren te leiden tot een ander advies. De adviezen zijn voorts beperkt tot de rechtsgebieden die behoren tot de normale praktijk van Aelan Advocaten. Aelan Advocaten is gerechtigd de tijdsinvestering per vraag te beperken tot een uur en per contractperiode tot maximaal 10 uur.

d. Het recht op gratis advies is beperkt tot kwesties die niet reeds als aparte zaak in behandeling zijn bij Aelan Advocaten.

Screenen van contracten (contracten-APK)
a. Eenmaal per jaar kan de houder van de Zekere Zaak Kaart alle door hem te gebruiken of reeds gesloten overeenkomsten ter becommentariëring aan Aelan Advocaten voorleggen. De houder van de Zekere Zaak Kaart zal daarvoor een kopie van alle te beoordelen contracten aan Aelan Advocaten toezenden. Aelan Advocaten zal de inhoud van de overeenkomsten beoordelen op alle punten die de houder van de Zekere Zaak Kaart naar voren brengt en overigens wijzen op hem opgevallen tekortkomingen en verdere nuttige aanpassingen, mede in verband met (recente) juridische ontwikkelingen.

b. De screening van de contracten beoogt de houder van de Zekere Zaak Kaart nuttige informatie te geven over de inhoud en het gebruik van de gescreende contracten, maar pretendeert geen ‘waterdichte’ beoordeling er van die de volledigheid van de advisering en signalering garandeert. Dit hangt zowel samen met het feit dat de beoordeling geschiedt op door Aelan Advocaten te bepalen aandachtspunten, als vanwege mogelijk gebrek aan kennis van de specifieke feitelijke situatie bij de houder van de Zekere Zaak Kaart. Aelan Advocaten is daarbij gerechtigd de screening te maximeren op een tijdsbesteding van 10 uur.

Incasso
a. Indien een debiteur van een houder van een Zekere Zaak Kaart diens vordering na reguliere aanmaning niet naar behoren voldoet, stuurt Aelan Advocaten gratis een eerste incassobrief aan de debiteur, De houder van de Zekere Zaak Kaart verstrekt daartoe aan Aelan Advocaten de benodigde informatie, zoals Aelan Advocaten aan de houder van de Zekere Zaak Kaart zal aangeven.

b. Reguliere aanmaning houdt in dat de houder van de Zekere Zaak Kaart aan de debiteur een aanmaning en ingebrekestelling zendt, waarbij wordt aangegeven dat bij gebreke van betaling de vordering ter incasso uit handen zal worden gegeven en de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de debiteur komen en die ook overigens voldoet aan door Aelan Advocaten zo nodig aan te geven eisen.

c. Aelan Advocaten zal aan de houder van de Zekere Zaak Kaart uitsluitend de door de debiteur te betalen vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten bij de houder van de Zekere Zaak Kaart in rekening brengen, vermeerderd met BTW indien deze tot verrekening van BTW gerechtigd is.

d. Ook indien de advocaat in overleg met doch zonder nadere opdracht van de houder van de Zekere Zaak Kaart, een tweede incassobrief zendt of anderszins werkzaamheden verricht ten behoeve van buitengerechtelijke incasso, zal deze hiervoor geen andere kosten in rekening brengen, dan bij de debiteur kunnen worden meegevorderd, met uitzondering van leges en andere externe kosten van op te vragen uittreksels uit openbare registers, ook voor zover deze niet door de debiteur worden vergoed.

e. Alle meegevorderde rente komt toe aan de houder van de Zekere Zaak Kaart. Aelan Advocaten is tegenover de houder van de Zekere Zaak Kaart echter niet aansprakelijk voor eventueel bij de debiteur te weinig in rekening gebrachte rente, voor zover de hoogte daarvan niet expliciet tevoren door de houder van de Zekere Zaak Kaart is aangegeven.

f. Indien de houder van de Zekere Zaak Kaart aan Aelan Advocaten opdracht geeft tot verdere gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen, worden deze aanvullend in rekening gebracht.

g. De kosten verbonden aan vorenbedoelde werkzaamheden worden wél in rekening gebracht indien de opdracht ten aanzien van het vervolgtraject van de incassoprocedure aan een andere dan Aelan Advocaten, wordt vergund.

h. Voor zover de werkzaamheden van de Aelan Advocaten zich slechts beperken tot het schrijven van een eerste sommatiebrief zonder vervolgtraject, is Aelan Advocaten gerechtigd het aantal sommatiebrieven te beperken tot 20 per contractperiode.

Afzonderlijke zaken
Als houder van de Zekere Zaak Kaart hebt u voor alle overige aan Aelan Advocaten op te dragen werkzaamheden recht op een korting van 12 % op de reguliere tarieven van Aelan Advocaten. Periodiek kan dit reguliere tarief worden verhoogd, terwijl in bepaalde gevallen een afwijkend tarief kan worden gehanteerd, als met de houder van de Zekere Zaak Kaart af te spreken. Werkzaamheden waarvan de advocaat aan de houder van de Zekere Zaak Kaart schriftelijk bevestigt dat hij deze voor hem zal verrichten, worden (behoudens uitdrukkelijke andere vermelding) gezien als bevestiging van afzonderlijke opdrachten, die afzonderlijk aan de houder van de Zekere Zaak Kaart worden gefactureerd.

Duur van de overeenkomst en prijswijziging
Deze overeenkomst loopt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, als vermeld op de Zekere Zaak Kaart en/of de factuur, tot de op de Zekere Zaak Kaart vermelde datum. De overeenkomst wordt vervolgens telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging uiterlijk één maand voor het eind van de lopende termijn. Aelan Advocaten is gerechtigd de abonnementsprijs voor iedere volgende periode opnieuw vast te stellen, al dan niet blijkens de door Aelan Advocaten toe te zenden factuur. De houder van de Zekere Zaak Kaart heeft dan het recht om gedurende een maand na de aangekondigde prijswijziging deze overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Uitsluitingen
Aelan Advocaten behoudt zich het recht voor behandeling van zaken te weigeren, indien daarvoor gegronde redenen bestaan, zoals in geval van strijdigheid met de voor advocaten geldende gedragsregels en/of de Advocatenwet of in geval van een belangenconflict. Er is een belangenconflict indien beide partijen in een geschil houder zijn van een “Zekere Zaak Kaart” en/of anderszins cliënt zijn van Aelan Advocaten, alsmede in alle andere gevallen dat de Orde van Advocaten van mening is dat daarvan sprake is. Aelan Advocaten is echter wel gerechtigd op te treden ten behoeve van een houder van een Zekere Zaak Kaart, indien de andere houder van een Zekere Zaak Kaart hiervan pas houder is geworden na het moment dat de oorzaak van het geschil zich voordeed.

Toepasselijke voorwaarden Zekere Zaak Kaart en aansprakelijkheid
Het pakket van diensten en bijbehorende voorwaarden, is vermeld op de achterzijde van uw Zekere Zaak Kaart. Omdat deze regelmatig worden geactualiseerd en ook kunnen zijn aangepast aan een specifiek geval, is het mogelijk dat de voorwaarden op deze kaart afwijken van eerdere/andere Zekere Zaak Kaarten en andere publicaties, waaronder op de website van Aelan Advocaten of op ZekereZaakKaart.nl. Tenzij met de houder van de Zekere Zaak Kaart anders zou worden afgesproken, geldt echter uitsluitend hetgeen vermeld is op de achterzijde van de actuele Zekere Zaak Kaart van de houder. Voor zover daarvan in deze Zekere Zaak Kaart niet is afgeweken, zijn op de dienstverlening van Aelan Advocaten voorts haar Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening van toepassing, die op de website van Aelan Advocaten kunnen worden ingezien en geprint.
De aansprakelijkheid van Aelan Advocaten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.