Algemene Voorwaarden

Home Home Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
1. Aelan Advocaten B.V. (‘Aelan Advocaten’) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen of het doen uitoefenen van de rechtspraktijk en de beoefening van het beroep van advocaat, daaronder begrepen het uitoefenen van de functies van bindend adviseur en mediator.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Aelan Advocaten en Opdrachtgever, en aanvullende of vervolgopdrachten, alsmede op nieuwe opdrachten voor Opdrachtgever, zonder dat deze voorwaarden opnieuw overeengekomen of verstrekt behoeven te worden.
De opdracht
3. Opdrachten aan Aelan Advocaten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een opdrachtgever worden gegeven. In geval van een mondelinge opdracht is sprake van een opdracht indien Aelan Advocaten werkzaamheden heeft verricht voor een opdrachtgever, zonder dat een opdrachtgever binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever daarmee bekend is geworden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de verrichte werkzaamheden.
4. Alle opdrachten die aan Aelan Advocaten, of personen werkzaam bij of namens Aelan Advocaten, worden verleend, kunnen worden uitgevoerd door alle bij of namens Aelan Advocaten werkzame personen. De artikelen 7:404, 7:407 tweede lid en 7:409 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
5. Opdrachtgever dient zich bij de eerste opdracht te identificeren door afgifte van een in Nederland erkend identiteitsbewijs, waarvan een kopie zal worden bewaard in het cliëntendossier. Conform de geldende wet- en regelgeving is Aelan Advocaten verplicht de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Afhankelijk van de soort werkzaamheden die Aelan Advocaten voor Opdrachtgever zal verrichten, kan volstaan worden met een bewerkte kopie of identificatie in persoon. Door Aelan Advocaten opdracht te geven bevestigt Opdrachtgever hiermee bekend te zijn.
6. Opdrachten aan Aelan Advocaten leiden tot een inspanningsverplichting voor Aelan Advocaten, niet tot een resultaatsverplichting. Behoudens andere afspraak zal Aelan Advocaten zich bij haar werkzaamheden/advisering uitsluitend baseren op huidig recht.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Aelan Advocaten verstrekte informatie.
Tarieven
8. De kosten van uitvoering van de opdracht door Aelan Advocaten omvatten het eigenlijke honorarium, de verschotten betaald aan derden en een kantoorkostenopslag van 5% van het honorarium.
9. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels), kantoorkostenopslag en vermeerderd met BTW aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Aelan Advocaten de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald – tussentijds aanpassen, mits zij daarvan mededeling doet aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na bekendmaking van het gewijzigde honorarium daartegen bezwaar maakt, noch de opdracht opzegt, worden deze gewijzigde tarieven geacht te zijn geaccordeerd en zijn deze op de opdracht van toepassing.
11. Aelan Advocaten kan van Opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opdrachten werkzaamheden worden aangevangen en/of ter financiering van verschotten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht of met een verschot verrekend, tenzij anders overeengekomen.
Betalingen/declaraties
12. Betaling van declaraties van Aelan Advocaten dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Nadien is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd overeenkomstig artikel 6:119a respectievelijk 6:119 BW.
13. Aelan Advocaten heeft het recht haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten met inachtneming van de gedragsregels, indien deze ondanks aanmaning in gebreke blijft met de volledige betaling van de declaratie. Aelan Advocaten wordt door Opdrachtgever uitdrukkelijk gevrijwaard voor schade aan derden, die ontstaat als gevolg van de opschorting van werkzaamheden.
14. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke worden berekend met inachtneming van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
15. Aelan Advocaten heeft – met inachtneming van de gedragsregels – een recht van retentie op al hetgeen zij voor de Opdrachtgever onder zich heeft, zolang de Opdrachtgever de declaratie(s) niet, dan wel niet volledig, heeft voldaan.
Aansprakelijkheid
16. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Aelan Advocaten, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan Opdrachtgever wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Aelan Advocaten in verband met die verzekering draagt.
17. Aelan Advocaten is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door Aelan Advocaten omdat Opdrachtgever haar financiële verplichtingen jegens Aelan Advocaten niet is nagekomen.
18. Indien er door een medewerker van Aelan Advocaten schade aan personen of zaken wordt toegebracht, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Aelan Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Aelan Advocaten in verband met die verzekering draagt.
19. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever en derden kunnen aan de inhoud van de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen geen rechten ontlenen met betrekking tot andere situaties en/of personen.
20. Een aanspraak op schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt in ieder geval 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend wordt met (de mogelijkheid van het ontstaan van) de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Aelan Advocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
Vrijwaring
21. Opdrachtgever vrijwaart Aelan Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Aelan Advocaten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen. Opdrachtgever zal de in verband daarmee door Aelan Advocaten te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoedingen aan Aelan Advocaten vergoeden.
Inschakeling derden
22. Aelan Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aelan Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Het is mogelijk dat personen die in dat verband worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Aelan Advocaten gaat er vanuit, en bedingt zo mogelijk hierbij, dat alle haar gegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
Derdengeldenrekening
23. Gelden die Aelan Advocaten ten behoeve van Opdrachtgever van derden ontvangt, worden gestort op de daarvoor bestemde derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Assist, bij een algemene Nederlandse bank. Tenzij schriftelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Eventueel opgebouwde rente dient ter vergoeding van administratie- en beheerkosten.
24. De Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Assist is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat de bank waarbij de rekening wordt aangehouden haar verplichtingen niet nakomt.
Identificatie en Wwft
25. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en op grond van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafie), is Aelan Advocaten verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten te identificeren, o.a. aan de hand van op te vragen uittreksels uit registers, paspoorten en/of rijbewijzen. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan Aelan Advocaten is onderworpen, alsmede ten behoeve van de afgesproken werkzaamheden. In bepaalde gevallen is Aelan Advocaten verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe aangewezen instantie. Indien een dergelijke melding wordt gedaan, mogen wij u daarvan niet op de hoogte stellen.
Bewaarplicht
26. Het met een opdracht door Aelan Advocaten gevormde dossier zal gedurende zeven (7) jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna kan Aelan Advocaten het (laten) vernietigen. Eventuele originele stukken van Opdrachtgever worden voor of bij beëindiging van de opdracht, of zo spoedig mogelijk daarna, aan de opdrachtgever geretourneerd. Voor afgifte van extra afschriften gedurende de vermelde bewaartermijn is een administratieve kostenvergoeding verschuldigd.
Klachten- en geschillenregeling
27. Aelan Advocaten hanteert een interne klachtenregeling. De klachtenregeling betreft de door Aelan Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers over de dienstverlening door Aelan Advocaten. De tekst van de klachtenregeling is te vinden op de website van Aelan Advocaten.
28. Eventuele geschillen tussen Aelan Advocaten en Opdrachtgever kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Slotbepalingen
29. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar Opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
30. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Aelan Advocaten en Opdrachtgever zijn vastgelegd.
31. Op de rechtsverhouding tussen Aelan Advocaten en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
32. Geschillen die ontstaan tussen Aelan Advocaten en Opdrachtgever, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

1 maart 2018, Utrecht

Bel 030 251 21 71 of stuur een E-mail