Samenwerking en licenties

Home Home Ondernemers Samenwerking en licenties

Door gestructureerde samenwerking met tal van personen en organisaties, versterkt u de positie en het rendement van uw onderneming. Vrijwel iedere vorm van samenwerking, kan worden vastgelegd en uitgewerkt in een schriftelijk stuk. In de vorm van een intentieverklaring, een overeenkomst, een reglement, een notariële akte of welk ander schriftelijk stuk ook.  Sommige vormen van samenwerking worden als zodanig door de wet benoemd en daarvoor gelden dan specifieke regels. Andere vormen van samenwerking zijn helemaal vormvrij en kunnen door de partijen helemaal naar eigen inzicht worden bepaald.

Wij menen dat het van het grootste belang is, dat u uw samenwerking met een ander vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. Niet, zoals zo vaak wordt gezegd, om die uit de lade te kunnen halen wanneer er problemen ontstaan, maar juist om dergelijke problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Het in overleg opstellen van een goede schriftelijke overeenkomst, zorgt er voor dat zo veel mogelijk aspecten van de beoogde samenwerking al in het beginstadium worden bedacht en besproken. Dat de doelstellingen en drijfveren van de partijen helder worden en op elkaar worden afgestemd. Dat de te hanteren middelen en werkwijze worden besproken en partijen daarover tot een gezamenlijk standpunt komen. En ook dat mogelijke ontwikkelingen al worden voorzien en ondervangen, zodat de overeenkomst toekomstbestendig wordt.  De uitwerking van de afspraken is dan meer een nuttige handleiding voor de samenwerking in de dagelijkse praktijk en vormt het uitgangspunt voor succes, dan een set afspraken om op terug te vallen wanneer het mis loopt. Wanneer vele jaren later de overeenkomst nog steeds ‘bij de tijd’ is, is dat het beste bewijs dat het de solide basis heeft gevormd voor een duurzame samenwerking.

Onderdeel van het overleg is daarnaast natuurlijk ook de vraag wat er moet gebeuren indien zich bepaalde doemscenario’s voordoen: een partij gaat failliet of komt te overlijden, er ontstaat onenigheid of er ontstaan financiële problemen. Niet prettig om op voorhand al aan te denken, maar toch wel verstandig. En het treffen van een regeling voor die situaties, geeft ook duidelijkheid en rust.

Het komt echter ook voor, dat bij dat overleg over de overeenkomst en alle daarbij aan de orde komende aspecten, aan het licht komt dat partijen zo fundamenteel van mening, karakter of visie verschillen, dat de conclusie is dat succesvolle samenwerking bij nader inzien niet mogelijk is. Dat is dan natuurlijk een teleurstelling, maar beter dan wanneer dat later zou worden geconstateerd, op een moment dat de samenwerking niet meer kan worden beëindigd zonder grote schade.

Licenties zijn daarbij een bijzondere vorm van samenwerking. Het regelt de verlening van bepaalde gebruiksrechten door de één, ten aanzien van iets wat eigendom is van de ander. Daarbij kan worden gedacht aan het gebruik van een merk, van auteursrechten, van een uitvinding of productieproces en natuurlijk van software. Licenties zijn daarbij vaak grensoverschrijdend, zodat ook rekening moet worden gehouden met de rechtssystemen van andere landen, internationale handelsgebruiken en verschillende talen.