Echtscheiding

Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. De echtscheidingsprocedure is dan ook meteen de meest voorkomende procedure in het personen- en familierecht. Wanneer twee partners uit elkaar gaan moeten er op allerlei punten belangrijke beslissingen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan de boedelverdeling, alimentatie, een regeling ten aanzien van de kinderen, verdeling verzekeringspolissen of pensioenverevening. Soms is er een onderneming bij betrokken of spelen er allerlei fiscale aspecten. Dat vergt nog meer kennis van aandacht en zaken en een advocaat die bekend is met ondernemingen en dan wellicht meer geschikt dan een echte echtscheidingsadvocaat. Hoe dan ook, goede juridische bijstand is al in een vroeg stadium van onmisbaar belang.

Er wordt ook wel eens gesproken over een scheiding van tafel en bed. Een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed en een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zijn drie verschillende dingen. Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden tussen de partners worden verbroken. Bij een scheiding van tafel en bed blijven de partners volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gewoon bestaan. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als samenwonen onmogelijk is geworden, maar dat een echtscheiding om financiële of religieuze redenen niet wenselijk is. Indien later alsnog wordt besloten dat een echtscheiding wenselijk is, kan aan de rechter gevraagd worden om het huwelijk na scheiding van tafel en bed te ontbinden.

Een echtscheidingsprocedure wordt opgestart door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit dient te gebeuren door een advocaat. Het verzoekschrift kan op verzoek van beide partners worden ingediend. De enige wettelijke grond voor echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden dat het eigenlijk onmogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Op het moment dat er een eenzijdig verzoek is ingediend, kan de andere partner gedurende zes weken nadat de deurwaarder het verzoekschrift heeft betekend, een verweerschrift indienen. Verweer voeren tegen de verzochte echtscheiding in de praktijk weinig kans van slagen omdat de rechter toch zal oordelen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Het is uiteraard wel verstandig verweer te voeren indien er in het verzoekschrift al om andere regelingen wordt verzocht en de andere partner het met deze regelingen niet eens is.

Naast het tot stand brengen van de echtscheiding moeten er meestal nog meer zaken geregeld worden. Denk aan het gebruik van de woning, het vaststellen van kinder- en/of partneralimentatie, zorgregeling kinderen en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Deze zaken worden meestal afzonderlijk geregeld in een echtscheidingsconvenant en ten aanzien van de kinderen wordt er een aparte zorgregeling opgesteld.

De rechter neemt een beslissing nadat alle partijen hun standpunten nader hebben toegelicht. De beslissing wordt vervolgens vastgelegd in een beschikking en eventuele afspraken die op dat moment al tussen partijen zijn gemaakt, worden daaraan vastgehecht indien dit in de procedure is aangegeven. Zij maken daarmee onderdeel uit van de beslissing van de rechter.

De echtscheiding komt uiteindelijk formeel tot stand nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Deze inschrijving dient binnen zes maanden na afloop van de hoger beroepstermijn plaats te vinden.

Bij het afwikkelen van een echtscheiding is het van groot belang dat er rekening gehouden wordt met de situatie waarin de partners zich bevinden. Afhankelijk van de omstandigheden is het wenselijk bepaalde regelingen wel dan wel niet te treffen. Wij kijken daarbij verder dan de gemiddelde advocaat en denken voor u ook aan regelingen die u zelf wellicht over het hoofd heeft gezien.

Een echtscheidingsprocedure leent zich perfect voor mediation. Met name als er kinderen zijn, dan wel dat er samenwerkingsverband blijft bestaan is het van belang dat partijen goed met elkaar blijven communiceren. Kijk voor meer informatie op onze webpagina ‘mediation’ of neem contact op met onze mediator, mr. F.W. Henstra.