Schade en aansprakelijkheid

Home Home Ondernemers Schade en aansprakelijkheid

Ondernemingen zijn er op gericht om te voorkomen dat ze schade lijden door onverwachte omstandigheden. Tegen bepaalde risico’s kan daarbij een verzekering worden afgesloten. Andere risico’s moeten zo klein mogelijk worden gehouden, door een goed risk management. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van die risico’s en het zoeken naar mogelijkheden om die te verkleinen.

Wanneer een schadepost zich echter niettemin voordoet, is het natuurlijk zaak dat u zo snel mogelijk advies krijgt over maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken en dat u beschikt over een advocaat die de veroorzaker kan aanspreken om de schade te laten vergoeden. Dat gaat helaas in veel gevallen gepaard met een gerechtelijke procedure, onder andere om de hoogte van de schadevergoeding te laten vaststellen. Soms gaat dat gepaard met beslaglegging, om te voorkomen dat degene die de schade heeft veroorzaakt, na verloop van tijd geen verhaal meer biedt. In bepaalde gevallen kan ook arbitrage of mediation een oplossing bieden. Met dergelijke procedures hebben wij veel ervaring. Ons kantoor omvat dan ook een behoorlijke procespraktijk.

Omgekeerd kan het ook gebeuren dat u zelf wordt aangesproken tot vergoeding van schade. Er dient dan natuurlijk in een zo vroeg mogelijk stadium adequaat te worden gereageerd en zo nodig in rechte verweer te worden gevoerd. Ook dienen maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat u door gerechtelijke acties van de andere partij, in grote problemen en gedwongen zou kunnen worden tot het sluiten van een voor u zeer nadelig compromis.

Dergelijke juridische procedures vergen grote expertise, door de vele rechtsregels die daarbij van toepassing (kunnen) zijn en de ernstige gevolgen wanneer die niet vanaf het begin goed in het oog worden gehouden. Ingebrekestelling, aanzegging van maatregelen, schadebeperkingsverplichtingen en andere aspecten, maken dat het van groot belang is dat u meteen een advocaat inschakelt, die helpt om erger te voorkomen.