Gebruiksvoorwaarden

Home Home Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Aelan Advocaten verleent u hierbij toegang tot haar website. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

Hoewel Aelan Advocaten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat Aelan Advocaten niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie op de site is bedoeld als vrijblijvend en is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een concreet juridisch, financieel, fiscaal of professioneel advies. De informatie op deze website is niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten, noch kunnen hieraan andere rechten ontleend worden.

Aelan Advocaten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze site onder voorbehoud van type- en programmeerfouten en wordt voor de gevolgen van dergelijke fouten geen aansprakelijkheid aanvaard. Voorts aanvaardt Aelan Advocaten geen aansprakelijkheid voor visrussen en/of andere schadelijke computerprogrammatuur op deze website en garandeert zij evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Onder de in deze disclaimer gebruikte termen ‘informatie’, ‘inhoud’ en ‘de website’ wordt onder meer bedoeld: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. Onder het gebruik van deze site wordt onder meer verstaan: inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). Bepaalde vormen van gebruik zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van Aelan Advocaten, als hieronder vermeld onder het hoofdstuk “Copyright”.

Wanneer Aelan Advocaten links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Aelan Advocaten worden aanbevolen. Aelan Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Aelan Advocaten niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Aelan Advocaten behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Aelan Advocaten behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina (verder) te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. Door het gebruik van de site en de daarop vermelde informatie, verleent u Aelan Advocaten het recht de informatie die Aelan Advocaten daardoor verkrijgt over dat gebruik en uw identiteit, te gebruiken voor de verbetering van de site en, voor zover van toepassing, om u te berichten omtrent mogelijk voor u relevante informatie.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Privacy statement

Aelan Advocaten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan Aelan Advocaten verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij Aelan Advocaten daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke/arbitrale uitspraak.
De persoonlijke gegevens die u verstrekt worden door Aelan Advocaten uitsluitend gebruikt om uw verzoek te behandelen, onder meer om:
• te reageren op vragen en/of opmerkingen;
• nieuwsbrieven en/of uitnodigen te versturen;
• u te benaderen voor markeringdoeleinden;
• sollicitatieprocedures uit te voeren; en
• klachten te behandelen.

Aelan Advocaten heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door u verstrekte persoonsgegevens. U heeft het recht om de persoonsgegevens die Aelan Advocaten van u heeft in te zien, te laten wijzigen en op verzoek te laten verwijderen indien de op u betrekking hebbende gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel voor de opgenomen doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Aelan Advocaten, of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, stuur dan een e-mail naar: aa@aa-advocaten.nl. Indien u om inzage, wijziging en/of verwijdering verzoekt van uw persoongegevens verzoekt, ontvangt u van Aelan Advocaten binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens.

De website van Aelan Advocaten maakt gebruik van cookies ten behoeve van een analyse van het gebruik van haar website. Aelan Advocaten kan hiermee beter inspelen op de informatiebehoeften van bezoekers van de website en de effectiviteit van de website.
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. Cookies bestaan al sinds de jaren ’90 en zorgen ervoor dat websites sneller laden. Aelan maakt gebruik van functionele en van tracking cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan. De tracking coockies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van de website.
U kunt de cookies uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies (of slechts bepaalde cookies) te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies uitschakelt, het gebruiksgemak van de website beperkt kan worden, instellingen opnieuw moeten worden ingegeven en advertenties niet meer worden afgestemd op uw online surfgedrag.

Deze Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op de website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd.

Copyrights/auteursrechten

Aelan Advocaten behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Aangaande informatie die wordt getoond middels een link naar andere websites, benadrukt Aelan Advocaten dat derden daarop auteursrecht (kunnen) hebben en de gebruiker van deze site diens rechten dient te eerbiedigen.

Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Aelan Advocaten is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken via eigen media, op te slaan op eigen computersystemen, te verspreiden, te verveelvoudigen of anderszins over te nemen en/of te gebruiken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). Ook is het de gebruiker van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aelan Advocaten niet toegestaan om, middels een deeplink, hyperlink of enige andere vorm van connectie, te verwijzen naar de informatie op deze site. U mag informatie op deze website wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Aelan Advocaten op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, onder andere doch niet uitsluitend indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De gebruiker van deze site vrijwaart Aelan Advocaten voor iedere aanspraak van derden (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen, kosten van rechtsbijstand, kosten van deskundigen e.d.) ten gevolge van of in verband met het gebruik dat u van deze site en de daarop aangeboden informatie (met inbegrip van teksten, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en interactieve applicaties) maakt.

“Aelan” en “Aelan Advocaten” zijn geregistreerde merken.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de op deze pagina vermelde disclaimer, privacy statement en copyright notice zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bel 030 251 21 71 of stuur een E-mail