Betalingsonmacht

Melding van betalingsonmacht bij de belastingdienst moet worden gedaan binnen 14 dagen nadat de belasting had moeten zijn betaald.

Het tijdig melden van de betalingsonmacht is met name van belang voor de bestuurders van de belastingplichtige, indien de belastingplichtige een (besloten of naamloze) vennootschap is of een andere rechtspersoon. In dat geval zijn de bestuurders in beginsel immers niet persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van schulden van de vennootschap (al bestaan daarop wel uitzonderingen !), zoals wel het geval is indien de onderneming in de vorm van  een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (v.o.f.)

Indien te laat betalingsonmacht wordt gemeld, wordt echter verondersteld dat deze betalingsonmacht te wijten is aan de nalatigheid van de bestuurders. Elke bestuurder wordt dan hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belasting.

Als u een melding moet maken dient dit te gebeuren door middel van het formulier melding betalingsonmacht dat te downloaden is op de site van de belastingdienst. In dit formulier moet u onder andere aangeven welke aanslagen u niet kunt betalen en wat de redenen zijn waarom u niet kunt betalen. Om te voorkomen dat discussie ontstaat over de vraag of u wel tijdig de melding hebt gedaan, kunt u het beste een aangetekende brief zenden. De melding dient te worden gedaan aan de ontvanger der belastingen bij de eenheid waarin de onderneming is ingedeeld. Het verzoek dient door een bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming te worden ondertekend. U kunt eventueel in een begeleidend schrijven vragen om een ontvangstbevestiging aan u toe te zenden.  Voor de zekerheid kunt u een kopie van deze brief natuurlijk ook nog zenden naar een bij u bekend faxnummer en/of bij u bekende andere adressen en contactpersonen bij de belastingdienst.

Melding van betalingsonmacht dient te worden gedaan in geval van achterstand in de betaling van:
– loonbelasting;
– premie werknemersverzekeringen;
– omzetbelasting;
– accijns;
– verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak;
– kansspelbelasting;
– de belastingen op grondwater, energie, leidingwater, afvalstoffen, kolen, de vliegbelasting en de verpakkingenbelasting.

Onderneem dus direct actie als duidelijk is dat er betalingsproblemen zijn en daardoor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid ontstaat. Uiteraard zijn wij u daarbij graag behulpzaam, zoals wij u ook kunnen bijstaan in de behandeling van door u ontvangen aanmaningen tot het doen van aangifte of betaling, dwangbevelen, beslaglegging en andere beslissingen en maatregelen die door de belastingdienst worden genomen.

Houd u daarbij in de gaten dat u de termijnen voor het indienen van bezwaar, verzet, beroep of andere mogelijke actie niet laat verstrijken ! Maar ook als deze al wel zijn verstreken, kan het nog steeds zinvol zijn ons in te schakelen om u te helpen bij het oplossen van de ontstane problemen.

Deel dit bericht: