Mobiel uit!

Mobiel uit!

Hoe kan een werkgever voorkomen dat personeel voortdurend wordt afgeleid van het werk door hun smartphone, met sms-en, facebook, whats app en andere sociale media?

Hij kan in de arbeidsovereenkomst of een reglement afspraken zetten over het gebruik van de mobiele telefoon. Een reglement kan zowel onderdeel van de overeenkomst worden gemaakt, als worden vastgesteld in overleg met het personeel, de OR of een vertegenwoordiging van de werknemers, afhankelijk van hoeveel mensen er werkzaam zijn.

Maar ook als er geen afspraken zijn gemaakt, kan de werkgever op grond van zijn instructierecht maatregelen nemen om te voorkomen dat het de spuigaten uitloopt met het gebruik van het mobieltje.

De werknemer dient uiteraard tijdens werktijd (volledig) beschikbaar te zijn voor het verrichten van de afgesproken werkzaamheden. Dat houdt ook in dat de werkgever mag verlangen dat er geen tijd wordt besteed aan het onderhouden van de privé-relaties of aan andere zaken, die niet samenhangen met het werk dat de werknemer voor de werkgever moet verrichten.

In beginsel zal de werkgever niet kunnen eisen dat telefoons het bedrijfsgebouw niet in mogen. Dat kan alleen als er voldoende zwaarwegende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het werk of de veiligheid (denk aan gevangenissen of bepaalde fabrieken).

Hoewel mensen hun mobieltje tegenwoordig bijna altijd bij zich hebben, betekent dat niet dat de werkgever het onbeperkte gebruik van smartphones moet toestaan. De werkgever kan bijvoorbeeld bepalen dat alle mobiele telefoons opgeborgen moeten worden in jas, tas of lade en dat er alleen gebruik van mag worden gemaakt als de werknemer wordt gebeld (en dus niet ge-sms’t of ge-appt). Verder kan de werkgever bepalen dat alleen bepaalde telefoontjes (denk aan ouders, partner of kinderen) mogen worden opgenomen.

Een andere reden om beperkingen te stellen aan het gebruik van mobiele telefoons, is dat de geluiden en het gebruik door de bezitter, verstorend kunnen werken voor andere medewerkers. Gedacht kan daarbij worden aan het op ‘stil’ zetten of het inschakelen van de blokkeerstand.

Als een werknemer zich niet aan de regels voor gebruik van de smartphone houdt, kunnen maatregelen ook worden opgelegd als sanctie of om de naleving er van beter te waarborgen. In de regel zal hij dan wel eerst moeten hebben gewaarschuwd, toen een overtreding was geconstateerd.

Het is daarom altijd verstandig om hier afspraken over te maken met het personeel of bepaalde afspraken vast te leggen in een reglement, dat aan de arbeidsovereenkomst wordt toegevoegd. Meteen vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst is dan duidelijk wat de regels zijn. In een dergelijke regeling is het verstandig om in ieder geval goed te omschrijven welke maatregelen genomen zijn en wat daarvoor de redenen zijn. Als namelijk duidelijker is vastgesteld wat de belangen van de werkgever zijn, kan worden voorkomen dat er een discussie ontstaat over het belang van de werkgever. Tot op zekere hoogte kan de werkgever daarmee discussie achteraf voorkomen.

Het is belangrijk om wijzigingen van regels aan alle medewerkers op duidelijke wijze kenbaar te maken. Publicatie op het prikbord/intranet, een algemene e-mail aan alle werknemers of het bespreken van de regels tijdens een personeelsvergadering zijn daarvoor geschikte middelen.

Tot slot is het belangrijk om de vastgestelde regels consequent te handhaven. Als er sprake is van het gedogen van afwijkingen van de regels, kan dat gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid. Datzelfde is het geval als bepaalde medewerkers wel worden gehouden aan de regels en andere medewerkers niet. Bij het opleggen van sancties mag uiteraard wel rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Het is ook toegestaan om strengere of minder strenge regels vast te stellen voor verschillende afdelingen en functies.

Voor een geschikte regeling die rekening houdt met uw individuele belangen, kunt u contact opnemen. Aan de hand van de in overleg te bepalen wensen en behoeften, kunnen wij u voorzien van een passende regeling !

Wij schrijven berichten over onderwerpen waarmee wij in onze praktijk veel te maken krijgen. De kennis en ervaring die wij daarbij hebben opgedaan, gebruiken wij graag om ook uw belang te dienen.

Deel dit bericht: