Verdelen is zilver, verzwijgen is fout.

Eerlijk zullen we alles delen….

Er zijn verschillende situaties waarin bankrekeningen en andere bezittingen gedeeld moeten worden. Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden, dan moet de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden. Wanneer iemand is overleden, moet de nalatenschap door de erfgenamen verdeeld worden. Het kan ook gaan om de verdeling van de bezittingen van bijvoorbeeld een vennootschap onder firma. In alle gevallen van gezamenlijk bezit, is sprake van een gemeenschap en kan een moment van verdeling komen. En dan geldt: eerlijk zullen we alles delen. Toch?

Opzettelijke verzwijging van bezittingen.

In de praktijk blijkt dat nogal eens anders te lopen. Dan verzwijgt de ene echtgenoot een buitenlandse bankrekening voor de ander of houdt bepaalde omzet buiten de boeken. Ook gebeurt het dat een erfgenaam bepaalde boedelbestanddelen voor andere erfgenamen verborgen houdt: een tweede huis, een mooie beleggingspolis, een duur schilderij, of welke andere bezittingen dan ook.

Verzwijger verliest zijn aandeel.

De wet stelt een stevige sanctie op verzwijging. De partij die boedelbestanddelen opzettelijk verzwijgt, verliest het recht op zijn aandeel daarin (artikel 3: 194 lid 2 BW). Zijn aandeel verbeurt hij aan de andere echtgenoot, de andere erfgenamen of deelgenoten. Zonder deze straf op verzwijging, zou de verzwijgende echtgenoot of erfgenaam hooguit alsnog moeten delen. Door deze straf krijgt de verzwijgende partij helemaal niets meer van de verzwegen boedelbestanddelen. De andere partij heeft dan recht op 100%. Het moet wel gaan om opzettelijke verzwijging. Wist een erfgenaam of echtgenoot zelf ook niet van het bestaan van de betreffende bezittingen, dan moeten die wel worden verdeeld, maar geldt niet de sanctie van artikel 3: 194 BW.

Wat te doen tegen verzwijging? Boedelbeschrijving en bewijs.

Wat kunt u doen bij een vermoeden van verzwijging? Iedere deelgenoot kan verlangen dat de andere deelgenoot meewerkt aan een boedelbeschrijving. Wanneer die definitief is, en er blijkt toch iets te ontbreken, dan kan sprake zijn van opzettelijke verzwijging. Vervolgens moet gezocht worden naar bewijs van het bestaan van verzwegen bezittingen.

Het komt aan op grondig feitelijk onderzoek en creatief speurwerk. Er zijn wel wat hulpmiddelen om verzwegen bezittingen te achterhalen, met name als ze zich in Nederland bevinden. Bij het Loket Slapende Tegoeden van de Nederlandse Vereniging van Banken kan worden nagevraagd welke rekeningen op naam van een erflater stonden (slapende-tegoeden@nvb.nl). Het verbond van verzekeraars biedt de mogelijkheid om polissen te zoeken: https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis/

Heeft u te maken met verzwijging van boedelbestanddelen? Of met andere aspecten van verdeling? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden en staan u graag terzijde.

Deel dit bericht: