Incassokosten

Omdat zich in de praktijk veel problemen voordeden met betrekking tot het doorberekenen van incassokosten door deurwaarders en incassobureaus, is daarover inmiddels een wettelijke regeling getroffen die beoogd om uitwassen te voorkomen en duidelijkheid te geven omtrent de mogelijkheid om incassokosten door te berekenen.

Indien er tussen partijen niets wordt afgesproken omtrent een betalingstermijn, is die van rechtswege gesteld op 30 dagen. Wanneer partijen een andere betalingstermijn willen afspreken, is dat toegestaan mits die niet langer is dan 60 dagen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die een langere tijd rechtvaardigen en de langere betalingstermijn niet onredelijk bezwarend is voor de schuldenaar. Het afspreken van een betalingstermijn gebeurt in de regel op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Het uitsluitende feit dat een betalingstermijn is vermeld op de factuur, geeft degene die de factuur heeft gezonden dus geen recht op een kortere betalingstermijn dan 30 dagen.

De betalingstermijn kan uitdrukkelijk worden afgesproken, maar kan ook vermeld zijn in de algemene voorwaarden die door de crediteuren worden gehanteerd. Wanneer daarin echter een betaaltermijn van meer dan 60 dagen is vermeld, is dat niet geldig. Het is hierbij van groot belang dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld voor het sluiten van de overeenkomst en niet pas bij het uitbrengen van de factuur

Op grond van het besluit incassokosten is bepaald dat de hoogte van de incassokosten voor consumenten niet hoger mogen zijn dan wat in dat besluit is bepaald. De incassokosten zijn daarbij vastgesteld op een bepaald percentage van de hoofdsom (dat wil zeggen het factuurbedrag, zonder btw en bijkomende kosten), met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.775,-. Daarbij geldt een vergoeding van 15% van de vordering tot een bedrag in hoofdsom van € 2.500,-. Bij bedragen tussen € 2.500,- en € 5.000,- is de vergoeding € 375,- plus 10% van het bedrag boven € 2.500,-. Bij bedragen tussen € 5.000,- en € 10.000,- bedragen de kosten € 650,- plus 5% van het meerdere boven € 5.000,-. Bij een bedrag tot € 200.000,- is de vergoeding € 875,- plus 1% van het bedrag boven € 10.000,- en bij bedragen boven € 200.000,- is de vergoeding € 2.775,- plus een opslag van 0,5% voor het bedrag boven de € 200.000,-, tot het hier voor gestelde maximum. Dit maximum is bereikt bij een vordering van € 1.000.000,-. Er mogen dus in het geval van een consument geen incassokosten worden berekend over de verschuldigde wettelijke rente. Dit is anders als er een jaar na het intreden van het verzuim nog niet betaald is. Op dat moment mogen de incassokosten worden herberekend, na toevoeging van de verschuldigde rente aan de hoofdsom.

De debiteur is verplicht deze incassokosten opslag te betalen op het moment dat hij in verzuim is komen te verkeren, dus na het verstrijken van de overeengekomen of wettelijke betaaltermijn. Alleen bij particulieren is daarbij nog geëist dat deze worden aangemaand tot betalen, met gunning van een termijn van 14 dagen, om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Pas na afloop van die termijn wordt hij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien hij dus voordien alsnog betaalt, is hij niet verplicht de opslag te voldoen.

Indien er buitengerechtelijke incassowerkzaamheden hebben plaatsgevonden, zoals het versturen van een aanmaning of het versturen van de 14-dagen brief, is in beginsel het gehele bedrag aan incassokosten verschuldigd. Daarbij maakt het dus niet uit hoeveel kosten de schuldeiser werkelijk heeft moeten maken of heeft gemaakt. Het is wel zo dat als een schuldeiser zelf de buitengerechtelijke incassokosten al in rekening heeft gebracht, het incassobureau of de deurwaarder dit niet nogmaals mag doen.

Ook is niet vereist dat de schuldeiser nog werkzaamheden verricht, na het versturen van een aanmaning of brief. Dit is echter wel als aanbeveling opgenomen in de meest actuele versie van het rapport BGK-integraal.

Het kan, vooral in aanloop naar een procedure, heel belangrijk zijn om een duidelijke specificatie te hebben van de werkzaamheden die zijn verricht ter incasso. Het is daarom aan te raden om zo’n overzicht bij te houden als u zelf schuldeiser bent of een overzicht te vragen als er kosten bij u in rekening worden gebracht.

Wanneer u advies nodig hebt over de incasso van uw debiteuren of wanneer u een factuur hebt ontvangen en u niet weet of de kostenopslag wel terecht in rekening is gebracht, kunt u vrijblijvend hierover contact met ons opnemen.

Deel dit bericht: