Schuttingen en heggen

Over schuttingen ontstaat tussen buren regelmatig discussie. Dat is begrijpelijk, omdat een bewoner de tuin ziet als een belangrijk deel van zijn of haar privésfeer. De eigenaar van de tuin wil er ongestoord kunnen genieten van zijn vrije tijd en steekt vaak veel tijd in het onderhoud er van.

De heg of schutting vormt de grens van die privésfeer, maar is er ook onderdeel van. Het is tegelijk echter ook de grens van de privésfeer van de buurman of buurvrouw, die ook van zijn of haar privacy wil genieten.

Wat mogen buren wel en niet ten aanzien van de gemeenschappelijke heg of schutting en hoe kunnen ze hier het beste mee omgaan ?

In de wet (artikel 5:62 lid 1 BW) staat dat een vrijstaande scheidsmuur, hek, schutting of heg, die geplaatst is op de erfgrens, gemeenschappelijk eigendom en mandelig is. Mandelig betekent dat de buren samen eigenaar zijn van de schutting of heg, omdat ze daarbij allebei belang hebben. Het betekent ook dat de rechten die een buur heeft automatisch overgaan op een volgende eigenaar. De erfgrens is de denkbeeldige lijn tussen beide tuinen. De schutting of heg kan op de lijn staan, maar dat is niet altijd het geval.

Gezamenlijke schutting

De mandeligheid is van toepassing op de hele schutting en daarom is er dus eigenlijk geen ‘jouw kant’ en ‘mijn kant’. De héle schutting is gezamenlijk eigendom, ook als de hele schutting door één van beide buren is betaald. Beide buren zijn ook samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de hele schutting (dus ook aan de ‘andere’ kant). En als dat nodig is, moet een buur ook toegang hebben tot alle kanten van de schutting.

Het onderhoud van de gemeenschappelijke heg of schutting gebeurt door beide buren samen, als dit niet spoedeisend is. Omdat zij beide eigenaar zijn van de schutting, moet er dus altijd overeenstemming zijn om hierover te beslissen. Als een buur bepaalde veranderingen wil aanbrengen, is uitgangspunt dat de andere buur daar bezwaar tegen kan maken, als die ook aan zijn kant van de schutting of heg zichtbaar zijn. De buur kan zich verzetten tegen wijzigingen door een buurman, die voor de ander zichtbaar zijn aan zijn kant van de schutting. Of een buurman dat moet toestaan, omdat de andere buurman daarbij belang heeft, is een kwestie van belangenafweging: de buren moeten zich tegenover elkaar redelijk gedragen en mogen geen misbruik maken van hun rechten. Zie voor meer informatie hierover het artikel ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. http://www.aa-advocaten.nl/beter-een-goede-buur-dan-een-verre-vriend

Omdat de schutting of heg van de buren samen is, betekent dat het toch ook erg belangrijk is dat u daarover overleg hebt en probeert een oplossing te bedenken die beide buren goed uitkomt. Maar ook als dat niet zou lukken, is het vaak beter dat beide buren iets toegeven aan de ander en genoegen nemen met een iets minder goede uitkomst voor zichzelf. Het is namelijk prettiger als u een goede band heeft met uw buren.

Maar alle regels die hiervoor zijn gegeven, gelden niet voor een heg of schutting die volledig op de grond van één van de buren staat. Die is gewoon volledig eigendom van die ene buurman. De buurman moet zich daarbij wel aan bepaalde regels houden, maar toestemming van de ander heeft hij in de meeste gevallen niet nodig.

Het gevolg is dat u in uw discussie met de buren altijd rekening mee moet houden dat, als u het niet eens wordt, zij kunnen besluiten om op eigen grond een schutting of heg te zetten, die dan misschien nog veel minder naar uw zin is dan wanneer u met de buren tot een compromis komt over een gezamenlijke schutting of heg.

Er kan over tal van aspecten verschil van mening ontstaan:

  1. Een nieuwe schutting of heg of veranderen van de hoogte of dikte.

Dit moet altijd in overleg en dus met goedkeuring van beide buren. Bij een heg speelt daarbij onder andere mee dat de dikte van de heg ook de mate van doorzichtigheid bepaalt en er dus ook rekening gehouden moet worden met de andere buur, wanneer men aan de eigen zijde de heg dunner wil maken. Alleen als zeer dringend actie moet worden ondernomen, bijvoorbeeld omdat er een gevaarlijke situatie is ontstaan, mag een buur eigenmachtig (voorlopige) maatregelen treffen.

Een schutting, scheidsmuur of heg die twee erven van elkaar scheidt, mag niet hoger zijn dan twee meter. Op deze hoofdregel kan door de gemeente (bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening of de gemeentelijke bouwregeling) een uitzondering worden gemaakt. Dit kan betekenen dat de hoogte van een dergelijke schutting lager of juist hoger mag zijn. In bijzondere gevallen kan het zo zijn dat de gemeente niets heeft geregeld, maar dat op grond van een plaatselijke gewoonte, de maximale hoogte van de afscheiding toch anders is. De regels kunnen ook verschillen voor afscheidingen aan de voorkant en aan de achterkant van de woning.

  1. De kleur van de schutting.

Als een buur de kleur van de schutting wil veranderen, moet dit in overleg gebeuren. Dit is namelijk geen ‘normaal onderhoud’ en is ook niet spoedeisend. Partijen zullen dus overeenstemming moeten bereiken over de te volgen koers. Tegen het schilderen van de vlakken die voor de ander niet zichtbaar zijn, kan die ander zich misschien in redelijkheid niet verzetten. Dit hangt af van de vraag of dit een verschil maakt voor de kwaliteit van de schutting en of de ander er aan ‘zijn’ kant iets van merkt. Als het bijvoorbeeld leidt tot schade aan de schutting, verminderde levensduur of hogere periodieke onderhoudskosten, heeft de buur er in ieder geval wel een redelijk belang bij om zich te verzetten tegen het verven. Daarbij kan het dus ook van belang zijn hoe de schutting geverfd wordt en met wat voor soort verf.

  1. Planten tegen de schutting

Als een buur beplanting tegen de schutting aan heeft laten groeien, moet die eigenaar daarbij rekening houden dat beplanting onrechtmatig kan zijn jegens zijn buren, bijvoorbeeld als die beplanting deel is gaan uitmaken van de schutting. Dat is het geval als de schutting niet kan worden verwijderd zonder de beplanting ernstig te beschadigen (of omgekeerd). Een voorbeeld van beplanting die deel uitmaakt van een schutting is klimop die zich door het houtwerk heeft verankerd. Als er bijvoorbeeld rozen tegenaan staan die losgemaakt kunnen worden, is er geen sprake van onherstelbare schade. Indien de beplanting onrechtmatig is, kan een buur vorderen of bewerkstelligen dat deze wordt verwijderd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op grond van gemeentelijke regelingen of omdat er geen toestemming was voor het plaatsen van de planten.

Daarbij is het belangrijk of de beplanting, waaronder ook bomen vallen, boven de schutting uit komen. Als de boom of struik uitsteekt boven de tuin van de buren, mag die buur niet zomaar takken of vruchten afhakken. Dat mag wel als de buur waarvan de boom/struik is, is aangesproken en dit overhangende deel niet verwijdert. Als er vruchten of bloemen van de boom in de tuin van de niet-eigenaar vallen, mag de eigenaar van deze tuin de vruchten houden. Wortels die doorschieten naar de tuin van een ander, mogen wel meteen worden verwijderd. Dat mag niet gebeuren op een manier die de beplanting ook aan de andere kant van de schutting beschadigt.  Zie voor meer informatie over hinder in het burenrecht, ons bericht ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’.

  1. Bevestigingsmaterialen en andere materialen, zoals verlichting, plantenbakken of andere versiersels.

Hoewel iemand zowel als deelgenoot van de schutting en als eigenaar van het aangrenzende perceel, recht heeft om zich te verzetten tegen wijzigingen aan de schutting die in de eigen tuin zichtbaar of merkbaar zijn, kan het onder omstandigheden toch van een buur worden gevergd dat hij toestemming verleent. Een buur kan zijn toestemming bijvoorbeeld niet onthouden aan het ophangen van een bloembak aan de andere kant van de schutting, wanneer de beugels niet of nauwelijks zichtbaar zijn aan zijn kantToegepast op het aan één zijde verven van de schutting, zou dat dus betekenen dat dat toelaatbaar is, mits het aan de andere zijde niet of nauwelijks te zien is.

Indien iemand geen redelijk belang heeft bij het verwijderen van de bevestigingsmaterialen en deze voor de ander wel belangrijk zijn, mogen deze niet zomaar verwijderd worden. Aan de andere kant kan iemand zich misschien ook niet verzetten tegen het vervangen van deze bevestigingsmaterialen door materialen met een andere kleur of van een ander materiaal, als dat niet storend is.

Contact

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan staan onze medewerkers voor u klaar om al uw vragen hierover te beantwoorden. Als er problemen zijn, helpen wij u om ze op te lossen. Indien dat kosten met zich brengt, maken wij daarover vooraf met u duidelijke afspraken.

 

 

Deel dit bericht:
Labels: buren, heg, schutting, tuin,

Gerelateerde berichten